Notariusz sporządza akty notarialne na podstawie oświadczeń stron i przedłożonych przez te strony dokumentów. O tym jakie dokumenty będą potrzebne w konkretnym przypadku, decyduje notariusz, biorąc pod uwagę rodzaj dokonywanej czynności, stan prawny, a także to, kto jest stroną danej umowy.  Poniżej wymienione zostały podstawowe dokumenty, których przedłożenia notariusz wymagał będzie w typowych sprawach.

I. Umowy przenoszące własność nieruchomości (w tym gruntowych i lokalowych) oraz spółdzielczych własnościowych praw:


1. Podstawa nabycia (tj. w zależności od sposobu nabycia: umowa w formie aktu notarialnego, orzeczenie sądu np. w sprawie nabycia spadku lub zasiedzenia, przydział lub umowa ze spółdzielnią, akt własności ziemi)

2. W przypadku nabycia nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa w drodze spadku, zasiedzenia, a po 01 stycznia 2007 roku również w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn.

3. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu, chyba, że jego nabywca wyrazi zgodę na brak tego dokumentu.


Ponadto jeżeli przedmiotem umowy jest:
a) lokal:
- odpis z księgi wieczystej
b) nieruchomość gruntowa:
- odpis z księgi wieczystej
- wypis z rejestru gruntów,
- wypis  z planu zagospodarowania przestrzennego, lub zaświadczenie, że nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie decyzja o warunkach zabudowy jeżeli została wydana,
c) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:
- odpis księgi wieczystej jeżeli jest założona,
- zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie,
d) ustanowienie odrębnej własności lokalu (dotyczy mieszkań kupowanych na tzw. rynku pierwotnym):
- zaświadczenie o samodzielności lokalu,
- wypis z kartoteki budynków,
- wypis z kartoteki lokali,
- rzut lokalu na kondygnacji,
- odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości na której wybudowany jest budynek.

Ponadto zalecamy, aby przy zawarciu umowy strony okazały dokumenty, których przedłożenie nie jest bezwzględnie konieczne do zawarcia umowy, ale bardzo wskazane, ze względu na zabezpieczenie Państwa interesów.

Dokumentami tymi są:
- zaświadczenie że w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym będącym przedmiotem umowy nikt nie jest zameldowany,
- decyzja o pozwoleniu na budowę budynku,
- dokument z którego będzie wynikało, iż budynek został oddany do użytkowania,
- jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość, na której trwa budowa – całość dokumentacji budowlanej (projekt, dziennik budowy).

W konkretnym przypadku może się jednak okazać, że będziecie Państwo poproszeni o dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli notariusz uzna, że jest taka potrzeba.
Istnieje możliwość, aby uzyskaniem odpisu księgi wieczystej zajął się nieodpłatnie pracownik kancelarii.

II. Umowy majątkowe małżeńskie:
- odpis aktu małżeństwa.

III. Zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy:
- odpis z krajowego rejestru sądowego,
- lista wspólników z wyszczególnieniem ile udziałów lub akcji przypada każdemu z nich,
- jeżeli przedmiotem zgromadzenia jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki lub statutu – ostatni tekst jednolity tych dokumentów.

Pamiętajcie Państwo również, że notariusz przy dokonywaniu jakiejkolwiek czynności notarialnej jest obowiązany do stwierdzenia Państwa tożsamości na podstawie okazanego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu).
Jeżeli działacie Państwo w imieniu osoby prawnej lub jednostki posiadającej osobowość prawną, wówczas poproszeni zostaniecie Państwo o okazanie stosownego dokumentu z którego będzie wynikało prawo do jej reprezentacji (umowa spółki cywilnej, odpis z KRS).

 


Kancelaria Notarialna


ul. Rzymowskiego 34
02-697 Warszawa
- w bezpośrednim sąsiedztwie
banku BZ WBK

- parking od ul. Orzyckiej


Tel: 22 549 65 00
Fax: 22 203 55 46

Sekretariat
sekretariat@hpms.pl

Hubert Perycz
h.perycz@hpms.pl

Mariusz Soczyński
m.soczynski@hpms.pl



Godziny otwarcia:

pon - pt
9:00 - 16:00

Jak do nas dojechac:


Wyswietl wieksza mape