Maksymalne stawki taksy notarialnej określone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości  w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r. - taksa notarialna). Oznacza to, że notariusz nie może pobrać większego wynagrodzenia niż to które określone zostało w rozporządzeniu. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie abyście Państwo negocjowali urzędowe stawki.


W większości przypadków takich jak zawarcie w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości, lokalu mieszkalnego, czy darowizna tych praw, wynagrodzenie notariusza liczone jest od wartości przedmiotu takiej umowy. Aby orientacyjnie wyliczyć koszty takich umów można posłużyć się kalkulatorem
 
W pozostałych przypadkach maksymalne stawki taksy notarialnej wynoszą:

1. Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

  - umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - 600 zł;
  - umowę majątkową małżeńską - 400 zł;
  - testament - 50 zł;
- testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku - 150 zł;
- odwołanie testamentu - 30 zł;
- zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić - 60 zł;
- zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego - 80 zł;
- pełnomocnictwo - do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł;
- oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł.


2. Za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni - 750 zł;
3. Za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy - 1.100 zł;
4. Za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki wynagrodzenie ustalane jest w odniesieniu do wysokości takiego podwyższenia. 
5. Za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego - 500 zł;
6. Za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej - 300 zł;
7. Za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego - 1.000 zł.
8. za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród - 100 zł;
9. Za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie - 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc - 20 zł;
10. za sporządzenie innego protokołu - 200 zł.
11. Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego - 50 zł.
12. Za sporządzenie protokołu dziedziczenia - 100 zł.
13. Za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu - 50 zł.
14. Za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu - 30 zł.

Do powyższych kwot doliczyć należy 23% podatku VAT oraz koszty wypisów aktu notarialnego w kwocie 7,38 zł brutto za 1 stronę wypisu.

 
Poświadczenia:

1. za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:

a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – w zależności od wartości tego przedmiotu, nie więcej jednak niż 300 zł,
b)  na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20 zł;
2. za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę - 6 zł; za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę - 6 zł; za poświadczenie pozostawania przy życiu: a)  w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 5 zł,

b)  w innym celu - 30 zł;
3. za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu - 30 zł.


Kwoty o których mowa wyżej mogą być zwiększone za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną:
  1)   w porze dziennej - 50 zł,
  2)   w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy - 100 zł
- za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

Za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20.

 

Do powyższych kwot doliczyć należy 23% podatku VAT.